Nakornthon Hospital - ความรับผิดชอบต่อสังคม
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
 


แผนที่โรงพยาบาล
Map Location
ติดตามนครธนผ่าน
Facebook
ติดตามนครธนผ่าน
YouTube
ติดตามนครธนผ่าน
Twitter
เว็บไซต์นครธน
QR code
 


ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ Corporate Social Responsibility

โรงพยาบาลนครธนเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีนโยบายในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาสังคม  และเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม  โดยได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมสังคมที่สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

 1. สนับสนุนให้สังคมมีสุขภาพดี เนื่องด้วยเราเป็นโรงพยาบาล  หน้าที่สำคัญที่สุดของเราคือช่วยป้องกันและแก้ไขอาการเจ็บป่วย  เราเล็งเห็นว่าการป้องกัน และการตรวจพบโรคให้ทันท่วงที  เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สังคมยืนหยัดอยู่ได้   เราจึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
 2. สนับสนุนศาสนาและการทำความดี เราเล็งเห็นว่าศาสนาหรือความยึดมั่นในความดี  เป็นสิ่งที่จะช่วยให้สังคมสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นเราจึงสนับสนุนให้วัดและสถานปฏิบัติธรรมในชุมชน  ได้มีโอกาสเผยแพร่ธรรมะ อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานและผู้ป่วยได้มีโอกาสฝึกให้จิตใจสงบ   เพื่อให้ส่งผลดีโดยรวมกับชีวิตของตนเองและของบุคคลรอบข้าง 
 3. สนับสนุนการศึกษา เราเล็งเห็นว่าการที่คนส่วนใหญ่ในชุมชนมีการศึกษาที่ดีขึ้น  จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมของสังคม  ดังนั้นเราจึงจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับโรงเรียนโดยรอบพื้นที่
 4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรของเราเอง  ไม่ว่าจะเป็นน้ำ ไฟ หรือพลังงานอื่นๆ ต้องการการปกป้อง  เพื่อที่เราจะได้คงเหลือทรัพยากรเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลาน  เราจึงจัดกิจกรรมทั้งภายใน และภายนอก  โดยเน้นที่ตัวเราเองก่อน  ในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  ดังนั้นเราจึงพยายามคัดเลือกโครงการที่จะเข้าร่วม  โดยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด  เพื่อยังประโยชน์ให้กับสังคมซึ่งเราเป็นสมาชิก  ไม่ว่าจะในระดับองค์กร ละแวก แขวง เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ ทวีป และ โลกของเรา
  หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อชี้แนะประการใด  โปรดแจ้งแผนกสื่อสารการตลาดที่ (02)450-9999 ต่อ 7408

กิจกรรมที่สนับสนุนให้สังคมมีสุขภาพดี

 1. กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพให้กับผู้ที่สนใจภายในและนอกสถานที่ – โดยประมาณ 200 กิจกรรม ต่อปี  โดยเน้นที่การดูแลป้องกัน รักษา ตนเองและญาติมิตร 
 2. ชมรมอายุวัฒนา – มีสมาชิกกว่า 500 คน  โดยจัดกิจกรรมประจำเดือนให้กับสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  กล่าวคือทางด้านกาย ใจ และสังคม ของสมาชิกและบุคคลรอบข้าง
 3. การลงสื่อ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์ ในหัวข้อที่ว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพ
 4. การออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับชุมชน
 5. การผ่าตัดต้อกระจกให้กับพระภิกษุสงฆ์
 6. กิจกรรมส่งเสริมความรู้โดยศูนย์เบาหวาน  - ช่วยให้คนไข้ประกันสังคมได้ดูแลตัวเองดีขึ้นกว่า 1,000 ราย/ปี
 7. กิจกรรมวิ่งมาราธอน – พนักงานและชุมชนร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 ราย
 8. กิจกรรม fund raising – เพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อสุขภาพต่างๆ  โดยในปี 2551, เราร่วมสมทบทุนกว่า 1 ล้านบาท

กิจกรรมที่สนับสนุนศาสนาและการทำความดี

 1. กิจกรรม Love Story – ประกวดเรื่องราวความประทับใจของพนักงานที่มีต่อคนไข้และเพื่อนร่วมงาน    เพื่อส่งเสริมให้พนักงานอื่นให้บริการด้วยใจ
 2. กิจกรรม Shining Star – การให้รางวัลเล็กๆน้อยๆ กับบุคลากรที่ผู้ป่วยและญาติพบว่าได้ทำความดีเป็นพิเศษและประทับใจ   เพื่อส่งเสริมให้ผู้กระทำดีมีกำลังใจที่จะทำดีต่อไป
 3. นโยบายลาเพื่อปฏิบัติธรรม – การอนุญาติให้พนักงานลา 7 วันทำการเพื่อไปปฏบัติธรรม  โดยเล็งเห็นว่าจะส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขและสงบทางใจ  และส่งผลให้ผู้ป่วยและสังคมรอบตัวเขาดีขึ้นด้วย
 4. สวดมนต์และนั่งสมาธิประจำวัน  - การจัดให้มีการสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำวันสำหรับผู้ป่วย ญาติ พนักงานและชุมชนข้างเคียง  โดยที่มีผู้บริหารเข้าร่วมเป็นประจำทุกวัน  รวมไปถึงจัดพิมพ์บทสวดมนต์  และการจัดทำซีดีนำสวดมนต์อีกด้วย  
 5. การจัดพิมพ์หนังสือธรรมะต่างๆ – เพื่อเป็นธรรมทานประจำห้องผู้ป่วย  และเพื่อบริจาคให้กับวัดและชุมชน
 6. การร่วมตักบาตรหนังสือดี และยา
 7. ตักบาตรข้างเตียง – สำหรับผู้ป่วยที่แสดงความจำนงค์  เราจะนิมนต์พระให้ตักบาตรได้ที่ห้องของผู้ป่วยเป็นประจำทุกวัน  ทั้งนี้แผนกโภชนาการจัดให้มีอาหารชุดตักบาตรไว้บริการในราคาย่อมเยาว์
 8. กิจกรรมราศีเดียวกัน – จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเป็นประจำทุกเดือนให้กับพนักงานที่มีวันเกิดในเดือนนั้นๆ  โดยส่วเสริมให้พนักงานระลึกถึงสัจธรรม  และการทำความดีร่วมกัน
 9. ทอดกฐิน

กิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษา

 1. กิจกรรมประกวดวาดภาพของเยาวชน – จัดประกวดในหัวข้อเกี่ยวกับบุคคลสำคัญ  สาธารณสุข  สังคม  สิ่งแวดล้อม
 2. กิจกรรมวันเด็ก
 3. การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในศักยภาพของตน – อาทิเช่นให้นักเรียนดนตรีมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกีฬาสี  และวิ่งมาราธอนของโรงพยาบาล  
 4. โปรแกรมฝึกงานต่างๆ 
 5. โปรแกรมดูงานต่างๆ
  1. นักเรียนจากโครงการศึกษาชีวิตและความตาย 
  2. นักเรียนจากโรงเรียนพยาบาล
  3. นักเรียนจากโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. นโยบายมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของพนักงาน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานกับโรงพยาบาล 
 7. นโยบายมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน
 8. นโยบายส่งเสริมการศึกษาต่อของพนักงาน

กิจกรรมร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในหมวดของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เราเล็งเห็นประโยชน์ของการเริ่มจากตัวของเราเองก่อน  จึงได้เน้นที่การปรับระบบต่างๆ  หรือวัสดุที่ใช้ที่จะนำมาซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากร  โดยเราเข้าร่วมกิจกรรมสังคมเป็นจุดเสริม  โดยมีช่องทางดังนี้

 1. นโยบายการจัดซื้อ – หากเป็นไปได้เราเลือกซื้อจากผู้ผลิตในชุมชนใกล้เคียงเพื่อลดการใช้ทรัพยากรน้ำมันเชื้อเพิงในการขนส่ง   อีกทั้งเรายังเลือกใช้สิ่งของและอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน  ทั้งในขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนการใช้ 
 2. การบำบัดน้ำเสีย – เรามีถังตกตะกอนที่นับได้ว่าเป็นแห่งหนึ่งที่ทันสมัยที่สุดในชุมชน  น้ำที่บำบัดแล้วส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้ที่บริเวณสระน้ำพุหน้าโรงพยาบาลเพื่อให้ระเหยไปโดยธรรมชาติ  อีกส่วนถูกนำไปรดน้ำต้นไม้ที่บริเวณเฉลียงห้องพัก  และสวนพักผ่อน
 3. การประหยัดน้ำ – เราติดตั้งก็อกซึ่งประหยัดน้ำได้มากกว่าเดิมกว่า 5 เท่า   ไปแล้ว 50 ตัวในปี 2551  และวางแผนที่จะเปลี่ยนเพิ่มอีก 100 ตัวในปี 2552 
 4. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำน้ำร้อน –  เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเพิ่มอุณหภูมิน้ำได้ในระดับหนึ่ง  ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าไปได้มาก   
 5. Variable Speed Drive – การนำเอาหลักการใช้ความเร็วที่ต่ำลงในช่วงกลางคืนเข้ามาใช้  ช่วยลดการใช้พลังงานกับระบบปรับอากาศ  และระบบอื่นๆ
 6. การงดใช้วัสดุที่ทำจากโฟม – โดยการใช้วัสดุที่สามารถย่อยได้ง่ายกว่าในห้องอาหารของโรงพยาบาล
 7. รีไซเคิล  หากทำได้ – หากไม่ขัดข้องเรื่องการเก็บรักษาความลับของคนไข้  กระดาษสำหรับพิมพ์งานจะถูกใช้สองหน้า  มีการแยกขยะทุกประเภทอย่างมีระบบเพื่อการรีไซเคิล    และมีการวิเคราะห์เพื่อลดปริมาณขยะอย่างต่อเนื่อง
 8. การประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง – ทุกปีเราวิเคราะห์การใช้พลังงานและนำเสนอนวัตกรรมที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายสำคัญนี้
 9. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน   - ในฐานะที่เราอยู่ในชุมชนบางขุนเทียน  ซึ่งเป็นเขตเดียวที่ติดทะเล  เราร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลนด้วยการร่วมปลูกป่ากับองค์การของรัฐ
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์
โรงพยาบาลนครธน Contact Center : 0-2450-9999
Copyright : 2010 Nakornthon Hospital. All rights Reseved.