ศูนย์สุขภาพเด็ก

ตรวจรักษาโรคทั่วไป และดูแลในเรื่องของการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องพัฒนาการ การเจริญเติบโต และอาหารเสริมให้เหมาะสมกับวัย พร้อมทั้งคลินิกเฉพาะทาง