ศูนย์สุขภาพเด็ก

ให้บริการตรวจรักษาโรคเจ็บป่วยทั่วไป บริการให้วัคซีนพื้นฐาน วัคซีนพิเศษ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องพัฒนาการเจริญเติบโตและการเลี้ยงดูบุตร อีกทั้งมีบริการคลินิกเฉพาะทาง ได้แก่

1. เฉพาะทางสาขาโรคระบบต่อมไร้ท่อ ให้บริการปรึกษา ตรวจรักษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่อาจผิดปกติ เช่น เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กที่มีการเจริญเติบโตไม่สมวัย (ตัวเตี้ย/เล็ก) เป็นหนุ่มสาวเกินวัย

2. เฉพาะทางสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้บริการปรึกษา ตรวจรักษาเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหา

  • เด็กที่มีปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์ เช่น กลัวมาก เครียดง่าย วิตกกังวล ซึมเศร้า ทำร้ายร่างกายตัวเอง / ผู้อื่น คิดฆ่าตัวตาย พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อผู้อื่นและตนเอง
  • เด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมซนมาก อยู่ไม่นิ่ง พฤติกรรมหุนหันพลันแล่น ดื้อและต่อต้านพ่อแม่รุนแรง
  • เด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียน เช่น สมาธิสั้น ผลการเรียนไม่ดี ไม่สนใจการเรียน ไม่ยอมไปโรงเรียน
  • เด็กที่มีพฤติกรรมทางด้านจิตใจและสังคมล่าช้า เช่น พูดช้า ไม่เข้าสังคม พฤติกรรมผิดปกติ
  • ปรึกษาการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่นให้มีสุขภาพจิตดี การปรับพฤติกรรม และฝึกวินัยให้ลูก
  • ปัญหาอื่นๆ เช่น ปัสสาวะรดที่นอน การเคลื่อนไหวผิดปกติ ปัญหาการนอน การปรับตัว ปัญหาพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

3. เฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิด

4. เฉพาะทางสาขาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไตในเด็ก ให้บริการตรวจรักษาอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะกระปริบกระปรอย ปัสสาวะมีอาการแสบ ขัด ปัสสาวะไม่คล่อง ปัสสาวะมีสีผิดปกติ และเด็กที่มีความดันโลหิตสูง

5. เฉพาะทางสาขาโลหิตวิทยา ให้บริการปรึกษา ตรวจรักษาเกี่ยวกับเด็กที่มีภาวะซีด โรคเลือดจาง ธาลัสซีเมีย ภาวะเลือดออกง่ายหรือเลือดออกแล้วหยุดยาก ภาวะเกร็ดเลือดต่ำ มีจ้ำเลือดเกิดขึ้นง่าย

6. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ฝึกกระตุ้นเด็กที่มีปัญหาในด้านพัฒนาการที่ไม่สมวัย มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ เช่น ไม่เดิน , เด็กวัยเรียนจับดินสอไม่เป็น , เข้าสังคม ฯลฯ

7. คลินิกแก้ไขการพูด (ฝึกพูด) ฝึกแก้ไขในเด็กที่พูดช้า ไม่พูด พูดไม่ชัด ออกเสียงไม่ชัด พูดติดอ่าง

8. จิตวิทยาคลินิก ประเมินและทดสอบเชาว์ปัญญา (IQ:Intelligence Quotien) , วัดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ:Emotional Quotien)