หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
 
แผนที่โรงพยาบาล
Map Location
ติดตามนครธนผ่าน
Facebook
ติดตามนครธนผ่าน
YouTube
ติดตามนครธนผ่าน
Twitter
เว็บไซต์นครธน
QR code
 
ตำแหน่งงานว่าง ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โทร. 0-2450-9925 (เบอร์ตรง), 0-2416-5454 ต่อ 1425หรือ

hr@nakornthon.com


Download

ใบสมัครงาน
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน

 

1. แพทย์ หู คอ จมูก (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
2. อายุรแพทย์โรคหัวใจ (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
3. อายุรแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
4. ทันตแพทย์เด็ก (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
5. ทันตแพทย์จัดฟัน (Full Time / Part Time) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 


 
6. ล่ามอาหรับ - International Coordinator (Arabic/Thai) - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- อ่านเขียนพูด ไทย และ อารบิคได้ดี
- ประสบการณ์การทำงานทั่วไป 1 - 3 ปีขึ้นไป
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ teamwork
- ประสานงานกับเอเย่นต์และลูกค้าต่างชาติ และแผนกภายในโรงพยาบาล
- รับสมัครผ่านทาง E-mail เท่านั้น กรุณาส่ง Resume พร้อมแนบรูปถ่ายมาที่ international@nakornthon.com

 
7. UR NURSE (ด่วน!) (2 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์งานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- มีความรู้ทางด้าน ICD-10-TM หรือมีประสบการณ์ทำงานในระบบงาน UM หรือ งานประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
8. นักรังสี (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย / เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี / โท สาขารังสีเทคนิค / ฟิสิกส์รังสี
- กรณีจบการศึกษาใหม่ ต้องมีผลการฝึกปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
- มีความรู้พื้นฐานด้าน MS-Office (Word, Excel, Power Point) พอสมควร
- มีความรับผิดชอบสูง และมีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานเป็นกะหรืออยู่เวรตามที่โรงพยาบาลกำหนดได้

 
9. นักเวชสถิติ (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย/ เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ลงรหัสโรค ICD9, ICD-10 จากโรงพยาบาล
- ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ในการลงรหัสโรค ICD9, ICD-10
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Excel, SPSS และโปรแกรมทางสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และนำเสนองานเป็นอย่างดี
- มีความรอบคอบ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 
10. พยาบาลวิชาชีพ (IPD, OPD) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย / เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และนำเสนองานเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ(ตามจำนวนปีประสบการณ์)

 
11. พยาบาลวิชาชีพ (ER,OR, ICU, NSY, LR, Cath Lab,ไตเทียม) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย (เฉพาะ ER, OR, ICU, Cath Lab, ไตเทียม) / เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และนำเสนองานเป็นอย่างดี
- ผ่านการอบรมเฉพาะทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ (ตามจำนวนปีประสบการณ์)

 
12. เภสัชกร (3 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย / เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
- มีความรับผิดชอบสูงและมีใจรักงานบริการ
- สามารถปฏิบัติงานตามเวลาที่โรงพยาบาลกำหนด
- มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
13. ผู้ช่วยเภสัชกร (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบสูง และมีใจรักงานบริการ
- สามารถปฏิบัติงานตามเวลาที่โรงพยาบาลกำหนด
- ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
14. ผู้ช่วยนักรังสี (2 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย
- วุฒิมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ขึ้นไป
- ผ่านการอบรมผู้ช่วยพยาบาล (PN) จากสถาบันที่สภาการพยาบาลรับรอง
- มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
15. ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง
- วุฒิมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ขึ้นไป ผ่านการอบรมผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบันที่สภาการพยาบาลรับรอง
- มีบุคลิกดี อัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักบริการและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง และมีใจรักงานบริการ
- มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
16. ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (Nurse Aid) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) / เพศหญิง
- วุฒิมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ขึ้นไป
- ผ่านการอบรมการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน้อย 6 เดือน
- มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
17. เลขานุการ ฝ่ายการแพทย์ – ฝ่ายการพยาบาล (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์เลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้พื้นฐานด้าน MS-Office (Word, Excel, Power Point) พอสมควร
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รับสมัครผ่านทาง E-mail เท่านั้น กรุณาส่ง Resume พร้อมแนบรูปถ่ายมาที่ hr@nakornthon.com

 
18. เจ้าหน้าที่โสต-ศิลป์ (1 อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย / เพศหญิง
- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้ โปรแกรม ตัดต่อวีดีโอ, Illustrator,Photoshop ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้
- บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
- มีประสบการณ์ทางด้านออกแบบ (Graphic Design) หรือด้านการตัดต่อวีดีโอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาล หรือ Health Care จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
19. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศหญิง
- อายุ 18 – 35 ปี
- วุฒิมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ขึ้นไป
- ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน้อย 6 เดือน หรือผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านทันตกรรม
- มีความรับผิดชอบสูง และมีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานเป็นกะหรืออยู่เวรตามที่โรงพยาบาลกำหนดได้
- มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
20. นักบำบัด (SPA) (หลาย อัตรา ) [ สมัครงาน Online ]
 

- เพศชาย / เพศหญิง
- มีใบประกาศตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
- บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นกะหรืออยู่เวรตามที่โรงพยาบาลกำหนดได้

 
 
   
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์
โรงพยาบาลนครธน โทรศัพท์ : 0-2416-5454 Contact Center : 0-2450-9999
Copyright : 2010 Nakornthon Hospital. All rights Reseved.