รศ.นพ.ภัทรภูมิ โพธิ์พงษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้

ความชำนาญพิเศษ :

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุสาขเวชศาสตร์เจริญพันธุ์  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
  • Certificate of International Course in Applied Epidemiology. The Rollins School of Public Health of Emery University and The Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA
  • Fellowship of Infertility and Reproductive Endocrinology. Assisted Conception Unit, University College Hospital, the United Kingdom
  • Master of Sciences in Genetics and Fetal Medicine. University College London, the United Kingdom

เวลาออกตรวจ :

วันพฤหัสบดี
13:00 - 18:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย