ทีมแพทย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จ ทีมแพทย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทีมแพทย์ที่ NAKORNTHON มีประสบการณ์ยาวนาน และเป็นที่ยอมรับในการรักษาระดับสากล

ศ.คลินิก.นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/ข้อสะโพกและข้อเข่า

พญ.กนกทิพย์ มันตโชติ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา/กระจกตา

นพ.กมลาสน์ อำนวย

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์

นพ.กรภัค หวังธนภัทร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทศัลยศาสตร์/รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

นพ.กฤษฎา มีมุข

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคหัวใจ/หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ทพ.กฤษศรานุวัฒน์ เกียรติวชิรพันธ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป

นพ.กันตพงศ์ ไทรนนท์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.กันตพัฒน์ วรพิมล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.กัลย์ทรรศน์ ฮึงสกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพนครธน
ความชำนาญพิเศษ : รังสีวิทยาทั่วไป

พญ.กานต์ ภูษณสุวรรณศรี

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

พญ.กานต์พิชชา พตั่งพาฮวดเจริญ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพนครธน
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

นพ.กำพล รัชวรพงศ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม, ศูนย์รักษ์เต้านม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์/ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ทพ.กิตติธัช มงคลวิทย์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป

นพ.กิตติพงษ์ อุดมดำรงกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์มะเร็ง รพ.นครธน, ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ.กิตติ์พงส์ ชมพูพงษ์เกษม

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์/ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ.กิตติพิชญ์ แม้นถาวรสิริ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทศัลยศาสตร์

ทพญ.กุลนันท์ พันธ์ศรีมังกร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมสำหรับเด็ก

นพ.เกรียงศักดิ์ พิทักษ์อวกาศ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ.เกศกมล สุวรรณ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพนครธน
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

นพ.เกษมศักดิ์ จึงจรูญ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.ไกรฤกษ์ เชษฐกุลานุรักษ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ขจรศักดิ์ มีมงคลกุลดิลก

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.คณิต เต็มไตรรัตน์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์โสต ศอ นาสิก
ความชำนาญพิเศษ : โสตศอนาสิกวิทยา/ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

นพ.คณิต อุ่นโชคดี

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์มะเร็ง รพ.นครธน
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ.คมสักก์ พรหโมปกรณ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์โสต ศอ นาสิก
ความชำนาญพิเศษ : โสตศอนาสิกวิทยา

นพ.คมสันต์ ฉัตรธนาอนันต์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.จักรกฤษฎิ จันทวานิช

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์โสต ศอ นาสิก
ความชำนาญพิเศษ : โสตศอนาสิกวิทยา

นพ.จักรชัย บุณยวณิชย์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์/ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

พญ.จิตประภัสสร เทียนวิบูลย์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ความชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา/โบท็อกซ์/ฟิลเลอร์/เลเซอร์/ลดสัดส่วนด้วยความเย็น/ปรับรูปหน้า/สิว/ฝ้า/สะเก็ดเงิน

ทพญ.จิตรวรี จิตตั้งสมบูรณ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมสำหรับเด็ก

พญ.จินตนา ศรีรัตนาจารี

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์

นพ.จิระศักดิ์ ปรีชาวิบูลย์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์วิสัญญี
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา

พญ.จิราวดี ร่วมเจริญชัย

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์/ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ.จุฑาภรณ์ อุทัยแสน

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา/มะเร็งวิทยานรีเวช

พญ.จุฑามาส สุวัฒนภักดี

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์โสต ศอ นาสิก
ความชำนาญพิเศษ : โสตศอนาสิกวิทยา

ทพ.เจริญ ชื่นสิริพัฒนกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป

นพ.เจษฎา มณีชวขจร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ผศ.นพ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/เวชศาสตร์การกีฬา

พญ.ชญานิษฐ์ ศิริไสย

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์

พญ.ชนิตา เลิศอรุณชัย

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา/มะเร็งวิทยานรีเวช

ผศ.นพ.ชนินทร์ โพธิ์พิจิตร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์วิสัญญี
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา

พญ.ชมสิริ เสกสรรค์วิริยะ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : รังสีวิทยาทั่วไป/ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

นพ.ชยวัจน์ สีบุญเรือง

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม, แผนกไตเทียม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคไต

ทพญ.ชลธิชา ฐิติมโนรักษ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป

รศ.พญ.ชลธิชา เอื้อสมหวัง

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.ชัชวาล เลิศบุษยานุกูล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/เวชศาสตร์การกีฬา

นพ.ชัยยศ เสียงประเสริฐกิจ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทศัลยศาสตร์

นพ.ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

นพ.ชาญเกียรติ ส่องสันติภาพ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ความชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา

นพ.ชาญชัย ชัยภัทรพล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

นพ.ชาญยุทธ์ ชัยเดชาภินันท์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ชาญวิทย์ อนุเคราะห์วิทยา

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา/โรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง

พญ.ชุติมา ศิริดำรงค์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพนครธน
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

นพ.เชิดพงษ์ สันตติ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ.โชคชัย เรืองโรจน์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ณภัทร อมรรัตนานนท์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

พญ.ณัชชา นิมมานสถิต

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : รังสีวิทยาทั่วไป

ทพญ.ณัฏฐ์กฤตา อัคริมาธนาฉัตร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมโรคเหงือก

พญ.ณัฏฐ์ภานุดา ทวีโชติพีรธรรม

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ความชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา

พญ.ณัฐกา กาญจนพนัง

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพนครธน
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.ณัฐฐิญา ลายลักษณ์ศิริ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา/จักษุวิทยาเด็กและตาเข

พญ.ณัฐนันท์ คณิสสรมงคล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ความชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา

ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ หงษ์คู

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/ข้อสะโพกและข้อเข่า

นพ.ณัฐพล ลาภเจริญกิจ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ความชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา

ทพ.ณัฐภัทร เทพเสรี

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป

พญ.ณัฐวรรณ ตันกิตติวัฒน์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ความชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา

นพ.ณัฐวัฒน์ วงษ์ไชยคณากร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา/จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

นพ.ณัฐวิทย์ มีกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์โสต ศอ นาสิก
ความชำนาญพิเศษ : โสตศอนาสิกวิทยา

พญ.ณิชาบูล โชติขจรเกียรติ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา/จักษุวิทยาเด็กและตาเข

นพ.ดนัย โอวัฒนาพานิช

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคเลือด

พญ.ดลนภา รัตนากร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์

พญ.ดาสินี พุทธเจริญทอง

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์วิสัญญี
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา

นพ.ดุษฎี โสวรรณทิพย์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.โตชิยาสุ อิการาชิ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม, ศูนย์รักษ์เต้านม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์

นพ.ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/การผ่าตัดข้อสะโพกข้อเข่า

นพ.ทวี ร่วมเจริญชัย

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์

นพ.ทวีชัย จันทร์เพ็ญ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกสันหลัง
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทศัลยศาสตร์

นพ.ทวีศักดิ์ จรรยาพูน

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

นพ.ทศพล โลหะวิจารณ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์โสต ศอ นาสิก
ความชำนาญพิเศษ : โสตศอนาสิกวิทยา

นพ.ทศพล สุรวัฒนาวงศ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา

นพ.ธงไชย ชาญสิริรัตนกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

พญ.ธนพร เอี่ยมประไพ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพนครธน
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

นพ.ธนพล ตั้งใจสนอง

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์

นพ.ธนพล โอฬาระชิน

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคหัวใจ/สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

นพ.ธนสาร ประทุมรัตน์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์/การผ่าตัดแบบแผลเล็ก

รศ.พญ. ธนันดา ตระการวณิช

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม, แผนกไตเทียม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคไต

นพ.ธนา ศิริพิสิฐศักดิ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/เนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์

ผศ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมจัดฟัน

นพ.ธราดล เล็กสุพรรณโรจน์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์/ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ.ธราพงษ์ ประจงกิจ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

นพ.ธัญธรรศ โสเจยยะ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ความชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา

พญ.ธัญพิชชา ฉัตรอัศวปรีดา

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ความชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา

นพ.ธาวิต เจริญโสภา

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/เวชศาสตร์การกีฬา

พญ.ธิดารัตน์ แก้วเงิน

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ.ธิปกร ผังเมืองดี

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคหัวใจ/หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธีรพงศ์ ทุวิรัตน์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์โสต ศอ นาสิก
ความชำนาญพิเศษ : โสตศอนาสิกวิทยา

นพ.ธีรพล ปัญจชัยพรพล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม, แผนกไตเทียม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคไต

ทพ.นที ศุภเวโรจน์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป

พญ.นพรัตน์ สุธราพนากิจ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

นพ.นภดล ใยบัวเทศ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา/เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

นพ.นฤพงษ์ ตันติภิรมย์สิน

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพนครธน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.นฤวัต เกสรสุคนธ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์โสต ศอ นาสิก
ความชำนาญพิเศษ : โสตศอนาสิกวิทยา/ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า/โสตศอนาสิกวิทยาการนอนหลับ

นพ.นวัสน์ หิรัณย์จิรากร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.นันทวัฒน์ รักษมณี

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.นำชัย มานะบริบูรณ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.นิทัศน์ จตุปาริสุทธิ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้, บริการกลุ่มหลากหลายทางเพศ Rainbow Services (LGBTQ+)
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา/เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

นพ.นิธิวุฒิ ปิ่นสิรานนท์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/ข้อสะโพกและข้อเข่า

นพ.นิพนธ์ จิริยะสิน

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

นพ.นิพัทธ์ วิบูลย์กิจวรกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.นิรุจิ แสงสมส่วน

ศูนย์การแพทย์ : คลินิกระงับปวด, ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา/เวชศาสตร์ความปวด

พญ.นิโลบล แสงสว่าง

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก, ศูนย์ภูมิแพ้
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นพ.บดินทร์ วโรดมวนิชกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกสันหลัง
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทศัลยศาสตร์

นพ.บุญยเกียรติ ธรรมเศรษฐ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ.เบญจ์ องควานิช

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ปฏิพัทธ์ วุฒิวิทยารักษ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

รศ.นพ.ปพน สง่าสูงส่ง

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

พญ.ปภัสสร ลิ้มสุวรรณ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

พญ.ปภากร เอี่ยมโสภณ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม, คลินิกผู้สูงอายุ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

นพ.ปรเมศวร์ เลาวณาภิบาล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา/จักษุประสาทวิทยา

ทพญ.ปรรฐวีร์ บารมีพิพัฒน์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมผู้สูงอายุ

นพ.ประกาศิต ชนะสิทธิ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/เวชศาสตร์การกีฬา

พญ.ประภาพร วิไลพันธุ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก, ศูนย์ภูมิแพ้
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

พญประภาพร คูเกษมรัตน์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/โภชนศาสตร์คลินิก

นพ.ประเวศ รุ่งจำรัสโสภา

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ปรัชญา ผดุงพรรค

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/ข้อสะโพกและข้อเข่า

นพ.ปราโมทย์ อ่อนอุดม

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา

ทพ.ปรารถนา นิยมไทย

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ศัลยศาสตร์ช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล

นพ.ปรารภ ติยะพัฒนพูติ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ปริญญ์ เอธภาวิน

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์/ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

นพ.ปริญญา บุณยสนธิกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกสันหลัง
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทศัลยศาสตร์

พญ.ปริย ปิ่นแก้ว

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์โสต ศอ นาสิก
ความชำนาญพิเศษ : โสตศอนาสิกวิทยา/โสตประสาทวิทยา

นพ.ปริศนา สิรยานนท์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม, ศูนย์รักษ์เต้านม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์

ทพญ.ปัญจรัตน์ คงปั้น

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป

นพ.ปัญญา งามวงศ์สงวน

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.ปิยะวดี ไทยอารี

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ความชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา

พญ.ปุณณภา ดีวงกิจ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ความชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา

นพ.พงศ์ภัค ภิญโญบูรณ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

พญ.พจนี ก่อรุ่งเรือง

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

รศ.ดร.พญ.พจมาน พิศาลประภา

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.พรชัย คุ้มสวัสดิ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทศัลยศาสตร์

นพ.พรทวี เลิศศรีสถิต

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

นพ.พรเทพ ประทานวณิช

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์/ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก/การผ่าตัดแบบแผลเล็ก

พญ.พรพรรณ พานเพียรศิลป์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.พรพิรุฬห์ ม่วงศิริ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพนครธน
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์

พญ.พรรษพร หล่อธีรพงศ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

พญ.พรหทัย งามวงศ์สงวน

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.พลอย ธรรมเศรษฐ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ทพญ.พัชรนันท์ บรมปิยสวัสดิ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ.พัชรวัณย์ เอกสิทธิผล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมสำหรับเด็ก

พญ.พัชราพร จันทรปรรณิก

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา/ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

พญ.พัชรี ภาวศุทธิกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.พัฒนพงษ์ สุวรรณโกมลกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/เวชศาสตร์การกีฬา

นพ.พัลลภ ถิระวานิช

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกสันหลัง
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/กระดูกสันหลัง

นพ.พิชวัฒน์ สุขสุศิลป์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์

นพ.พิชาน พิชญางกูร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/กระดูกสันหลัง

รศ.นพ.พิทยา ภมรเวชวรรณ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา/จักษุวิทยาเด็กและตาเข

ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมจัดฟัน

ผศ.นพ.พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทศัลยศาสตร์/รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

นพ.พีรพัฒน์ จิระรัตนานุกูล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.พีรวัส สรรค์ธีรภาพ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทศัลยศาสตร์/รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

นพ.พีระณัฐ ประเสริฐชัย

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทศัลยศาสตร์

พญ.เพ็ญนภา สุนทราภา

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา

พญ.เพ็ญประไพ หงษ์ศรีสุวรรณ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.ไพฑูรย์ เติมรัตนกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์โสต ศอ นาสิก
ความชำนาญพิเศษ : โสตศอนาสิกวิทยา

นพ.ภัคธร สิวาภิรมย์รัตน์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ความชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา

รศ.นพ.ภัทรภูมิ โพธิ์พงษ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา/เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

นพ.ภัทราวุธ ซุ่นทรัพย์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา

นพ.ภาณุวัฒก์ ว่องตระกูลเรือง

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม, คลินิกผู้สูงอายุ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

นพ.ภานุ กรเณศ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.ภานุทัต จันทร์เด่นดวง

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา

พญ.ภาพันธ์ คงจันทร์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์โสต ศอ นาสิก
ความชำนาญพิเศษ : โสตศอนาสิกวิทยา

พญ.ภาริณี เขมโชคนที

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา

ทพ.ภาสสิทธิ์ ภาสวรรณกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมรากฟัน

นพ.ภูรินท์ สาระกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา/การผ่าตัดแก้ไขตาเข

นพ.ภูริวัจน์ อัครพรไกรเลิศ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม, คลินิกผู้สูงอายุ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

นพ.ภูวศิษฐ์ ศิริสันติดำรงค์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพนครธน
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป

ผศ.นพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกสันหลัง
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ.มยุรี โพธิ์พิจิตร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์วิสัญญี
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา

นพ.เมธี จันทร์พิทักษ์กุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม, แผนกไตเทียม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคไต

นพ.รณกร คงสกนธ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

พญ.รวมพร งามมงคลรัตน์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ความชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา

รศ.นพ.รวิศ เรืองตระกูล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์/กุมารศัลยศาสตร์

พญ.รสสุคนธ์ ลิขิตจิตถะ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

นพ.รัฐภูมิ วัชโรภาส

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/เวชศาสตร์การกีฬา

พญ.รุ่งทิพย์ ชัยธีรกิจ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา

นพ.รุ่งโรจน์ เบญจรัตนภาคี

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ความชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา/กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

พญ.ลลิดา ก้องเกียรติกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

พญ.เลขา ดีรูป

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ทพ.วรเทพ บุญรอด

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมประดิษฐ์

พญ.วรนันท์ กัมมารพัฒน์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา/ต้อหิน

พญ.วรมน ดุลยพัชร์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพนครธน
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ทพญ.วรรษมน สินฉ่ำ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมรากฟัน

พญ.วรรัตน์ ท่านเจริญ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์โรคไต

ผศ.นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

พญ.วรัญญา สิริธนาสาร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา/เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

พญ.วรันธร จุฬามณี

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.วราทร ลำใย

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

พญ.วราลี ผดุงพรรค

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก, ศูนย์ภูมิแพ้
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นพ.วสันต์ ซุนเฟื่อง

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคหัวใจ/หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.วสันต์ เศรษฐวงศ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.วัชระ พงษ์สงวนสุข

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์/ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี

นพ.วัชระ อัครชลานนท์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์

นพ.วัฒนา มหัทธนกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกสันหลัง
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทศัลยศาสตร์

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์

พญ.วายูน วจะโนภาส

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม, ศูนย์รักษ์เต้านม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์/ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ.วาสนา ปัญจชัยพรพล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก, คลินิกนมแม่
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์

ทพ.วิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมโรคเหงือก/ทันตกรรมรากเทียม

นพ.วิทวัส เจตโรจนานนท์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/ข้อสะโพกและข้อเข่า

พญ.วิภารัตน์ มาภักดี

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์โสต ศอ นาสิก
ความชำนาญพิเศษ : โสตศอนาสิกวิทยา

พญ.วิภาวี วงษ์ไชยคณากร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา

พญ.วิมลรัตน์ แสงนพคุณศรี

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/เวชบำบัดวิกฤต

พญ.วิมลิน ไอรมณีรัตน์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : กุมารศัลยศาสตร์

พญ.วิลารัตน์ ไวโรจนกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

พญ.วิลาสินี อุดคำเที่ยง

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

พญ.วิไลพันธ์ ทวีรัตนศิลป์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา/โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

ทพญ.วีณา วุฒธนานนท์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมจัดฟัน

นพ.ศราวุธ ตั้งมานะกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก, คลินิกนมแม่
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ.ศศิธร ปรีชาวุฒิเดช

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ.ศิรพัชร์ พูนวุฒิกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ศิรวุฒิ สุรพฤกษ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

พญ.ศิริวิภา พุ่มจิตร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ.ศิเรมอร ทองสิมา

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ความชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา

นพ.ศุภวุฒิ สุขสันติเลิศ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ทพญ.ศุภางค์ จันทร์ทน

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมบดเคี้ยว

พญ.เศรษฐพร เศรษฐการุณย์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม, แผนกไตเทียม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคไต

นพ.สกลการ เสี้ยจันทร์บริบูรณ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

นพ.สถาพร เหลืองอร่าม

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.สมคนึง ตัณฑ์วรกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ.สมใจ เวโรจน์พิพัฒน์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : รังสีวิทยาทั่วไป

นพ.สมชัย ลิมปการณ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์มะเร็ง รพ.นครธน
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา/อายุรศาสตร์โรคเลือด

นพ.สมชาติ สิทธิวิจารณ์กิจ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม, ศูนย์รักษ์เต้านม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์

นพ.สมบุญ รุ่งจิรธนานนท์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์

นพ.สมพงษ์ ทองสิมา

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.สมมนตร์ จินดากุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

นพ.สรฉัตร นิลธวัช

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

พญ.สรชา โสภาเนตร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์โสต ศอ นาสิก
ความชำนาญพิเศษ : โสตศอนาสิกวิทยา/โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา

นพ.สรนนท์ ไตรติลานันท์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/เนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์

พญ.สราภรณ์ เกียรติอุบลวงษ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์/ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

พญ.สังวาลย์ เตชะพงศธร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ.สันติ พงศ์ภัณฑารักษ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ.สาธิต กรเณศ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์/กุมารศัลยศาสตร์

นพ.สามารถ ม่วงศิริ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ.สาวินี จิริยะสิน

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

พญ.สิตานัน เลิศศิริพาณิชย์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา/เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

รศ.นพ.สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกสันหลัง
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา, การระงับปวด

นพ.สิทธิพงษ์ สุทธิอุดม

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกสันหลัง
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทศัลยศาสตร์

นพ.สิทธิภร ฤทธิเดช

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม, แผนกไตเทียม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคไต

พญ.สิริรัตน์ พุทธศิริวัฒน์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพนครธน
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์

นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์โสต ศอ นาสิก
ความชำนาญพิเศษ : โสตศอนาสิกวิทยา/ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

นพ.สุขุม เตชะสกุลเจริญ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคหัวใจ/หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สุขุมพันธ์ เก่าเจริญ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

พญ.สุชาวดี วิชชุตเวส

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

พญ.สุชีรา ฉัตรเพริดพราย

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

พญ.สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา/จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

พญ.สุทธนารัตน์ อภิวันทนา

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา/เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พญ.สุธัญญา สัพโส

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์

พญ.สุธาสินี กลั่นแก้ว

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

พญ.สุภัทรา ปวรางกูร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ทพ.สุรศักดิ์ วลีอิทธิกุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ.สุรีรัตน์ อุดมกิจธนสาร

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป

นพ.เหมริน พิพัฒน์ผจง

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา

นพ.องอาจ บวรสกุลวงศ์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้, ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา/เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

นพ.อนันต์ ธาราชีวิน

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/เท้าและข้อเท้า

นพ.อนุตพงษ์ ชูจันทร์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์

นพ.อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ที่ปรึกษาและมัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด

พญ.อรพิน เลิศวรรณวิทย์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

พญ.อรวรรณ จิตต์พูลกุศล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา/ต้อหิน/กระจกตา

พญ.อรอุมา สัตยเลิศยรรยง

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

พญ.อ้อมใจ รัตนานนท์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

พญ.อังสุมาลิน ศรีหล้า

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา/เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ.อาสาฬห์ โชติพันธุ์วิทยากุล

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.อำนวย ศิริโสภา

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม, แผนกไตเทียม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคไต

ผศ.นพ.อิทธิชัย ศักดิ์อรุณชัย

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทศัลยศาสตร์/รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

พญ.อินทิรา มัสยวาณิช

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์/อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

พญ.อุมามน พวงทอง

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์

ศ.นพ.เอก หังสสูต

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์กระดูกสันหลัง
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทศัลยศาสตร์

ทพ.เอมวลี ฤดีจรัสวัลย์

ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป/ศัลยศาสตร์ช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย